Samtal och terapi

"Genom samtalens och psykologins kraft kan vi få de verktyg och förhållningssätt som krävs för att hitta tillbaka till vår livsbalans och vår prestationsförmåga." Andrea Pohl VD

Medvetenhet

Den mentala oron förstärks av stressymptom som snabbt minskar förmågan till omvärldsperspektiv där samtal är nödvändigt för att stärka den psykiska förmågan och bryta negativa tankebanor

Insikt

Erbjuden abonnemangstjänst innefattar hantering av psykosociala arbetsmiljö med specifikt fokus på tre tillhörande kategorier

Psykosocial arbetsmiljö handlar om samspelet människor emellan och hur människan utvecklas och formas i den miljö han/hon befinner sig i
Nyckelbegrepp:
Psykiska krav: arbetsmängd, tempo, svårighetsgrad
Ensidigt, upprepat, monotont arbete
Kontrollmöjligheter, beslutsmandat
Stimulans, lärande, intressanta arbetsuppgifter
Oklara förväntningar, mäts och belönas
Ständiga förändringar, organisationsförändring,
Bristande socialt stöd, närhet till hjälp och kollegor
Kognitiv arbetsmiljö är effekten av hur stress och utmattningssymptom påverkar en individs perception, uppmärksamhet, inlärning, minne, problemlösning och beslutsfattande
Nyckelbegrepp:
Multi-tasking, avbrott i tankegång och ökad produktion av stresshormoner
Belastning av arbetsminnet ger överstimulerad hjärna
Orienteringsproblem, bristande överblick
Svårigheter att tolka informationsmängder – information lagras i ”fel hjärna”
Beslutsfattande – förmågan att ta beslut hela eller delar
Nedsatt förmåga till lärande, ljudkänslighet
Digital arbetsmiljö är den arbetsmiljö, med dess problem och möjligheter av såväl fysisk, psykosocial och kognitiv art, som blir resultatet av att arbetets stödsystem och verktyg har digitaliseras
Nyckelbegrepp:
Personalen uppfattar att system styr arbetet på ett onödigt sätt
Många icke integrerade informationssystem – IT strul skapar hög stress (än mer hos chefer, som ofta berörs mer av systemstöden)
Stort behov av kontinuerligt utbildningsbehov
Gränslöst arbete och funktionella nedsättningar typisk när hjärnan lätt aktiverar stressystemet för korttidsbruk likställt vid fysiskt krävande insatser. Samt återinpassning från sjukskrivning, och beständiga eller tillfälliga funktionella nedsättningar som vid psykisk diagnos
Nyckelbegrepp:
Arbetsstress ”spiller över” på fritid/familj
Hälsa och balans i livet, bristande återhämtning
Ökad stress, relationsproblem, ohälsa, ny familjesituation, skilsmässa, barn
Sociala normer och kultur
Psykisk beständig eller temporär nedsättning ex ADHD, eller efter sjukskrivning

Samtalen syftar till att skapa bestående positiva resultat för individen och en bättre medarbetare för företaget

KBT sessioner vars uppgift är att förändra tankar och beteenden, en framåtsträvande terapiform vars syfte är att hantera tankar, känslor och förändra dysfunktionella antaganden som inte är ändamålsenliga eller funktionella
Stärkt bromsförmåga och motståndskraft mot hjärnans stresscentrum Amygdala som utsöndrar stresshormonet kortisol och långvarigt leder till depression och stressymptom
Klara av ett holistiskt perspektivtänkande som grund för rätt prioriteringar för att både skapa framgång för företaget men även för utveckling av sin egna karriär
En mer utvecklad hjärna som förbättrar koncentrationen, minnet, sömnen, kreativiteten och stresståligheten – till och med din personlighet och intelligens.
Du tänker helt enkelt snabbare och kan lägga i en extra ”mental växel”, till exempel för att kunna koncentrera dig när det är stökigt omkring dig!

Helhetsperspektiv

Att både förstå företagets ambition och individens arbetssituation så att anpassningar kan göras i behandlingen för att hjälpa individen att stärkas och nå sin fulla prestationsnivå

Balans

En illustration av korrelationen mellan företag och individ

Samspelet mellan företag och individ är aldrig på lika villkor

Företaget har en vision och en strategi som realiseras med hjälp av både en affärsmodell och en operationell modell med tillhörande organisationsstruktur och processer, vars syfte är att optimera och linjera företagets samlade kraft i en riktning som snabbast möjligt utvecklar bolaget till hälsosam tillväxt. En väl fungerande operationell modell skall maximera den enskilda individens nytta för bolaget och liksidigt föra kraften mot förverkligandet av strategi och ett finansiellt hägrande resultat.
Den operationella modellen tar enbart i beaktande kompetensutvecklande faktorer för en individ som kan förbättra företagets totala prestation.
Företagen investerar i medarbetarna med allt från tekniska- till ledarskapsutbildningar, till globala leveransnätverk och karriärutveckling, som är ett imponerande optimeringsprogram och totalt sett ger tryggare leveranser för kunderna och ett bättre resultat för företaget.
Det är en ensidig relation där systemets uppgift är att utveckla medarbetarens färdigheter och ge utrymme för att reglera upp prestationsmålen i korrelation till kunskap- och erfarenhetsnivå. Systemet skapar en obalans mellan den professionella medarbetarens verktyg och kompetens kopplat till individens reella kapacitet och resurstillgång. Enkelt uttryck, motorn och signalsystemet är inte synkroniserat för att långsiktigt driva den samlade kompetensen hos individen och i relation med företagets stöd. Läs mer…

Kontakta oss

Scroll to top