Träna hjärnan

"För att hantera psykisk ohälsa och prestationssvängningar krävs tillgång till individens privata rum, förbi HR avdelningens uppdrag, där individens förmåga att prestatera är direkt länkat till hälsa och balans i livet, personens fysiska- och psykiska förmåga och individens medvetenhet av sin kognitiva förmåga och kapacitet". Andrea Pohl VD

Vi tränar din hjärna

För att träna hjärnans motståndskraft mot utmattningssymptom krävs insikter om individens drivkrafter kopplat till arbets- och livssituation. Helheten bestående av samverkan mellan psykoterapi, fysioterapi, näringslära och kroppens energisystem är alla viktiga komponenter och skall korreleras till individens rådande livs- och arbetssituation

Skapar hållbar hälsa och prestation

Individen och hjärnans kraft för psykisk god hälsa byggs upp med Executive Associate genom …

KBT sessioner vars uppgift är att förändra tankar och beteenden, en framåtsträvande terapiform vars syfte är att hantera tankar, känslor och förändra dysfunktionella antaganden som inte är ändamålsenliga eller funktionella. Läs mer…
Balanserat och välfungerande nerv- och energisystem som utvecklas genom Kinesologiska signaltester av kroppens fysiska förmåga vilket är en direkt länk till stresshormonernas nivå och påverkan på kroppen
Träna hjärnan genom fysisk aktivitet anpassad efter individens psykiska dags status, balansera träningens prestationsnivå utefter stressnivån i kroppen och träna energin in i kroppen, ej ut ur kroppen!
Att använda kosten för att öka toleransen mot stress. Utbilda i näringens betydelse av hur muskler och leder påverkas av den näring vi äter, och hur allt agerar och interagerar med varandra utifrån ett helhetsperspektiv
Att både förstå företagets ambition och individens arbetssituation så att anpassningar kan göras i behandlingen för att hjälpa individen att stärkas och nå sin fulla prestationsnivå

…som skapar bestående positiva resultat för individen och ert bolag i sin ambition av ökad tillväxt

Stärkt bromsförmåga och motståndskraft mot hjärnans stresscentrum Amygdala som utsöndrar stresshormonet kortisol och långvarigt leder till depression och stressymptom
Individens totala hälsoperspektiv kommer att uppfattas som mycket mera positivt och ge uttryck i positivism, självkänsla och gott humör
Förmåga att kunna använda rätt energisystem för att hantera normal arbetsvecka genom att ha tillgång till kroppens fettförbränningsmotor istället för kolhydratmotor
Klara av ett holistiskt perspektivtänkande som grund för rätt prioriteringar för att både skapa framgång för företaget men även för utveckling av sin egna karriär
En mer utvecklad hjärna som förbättrar koncentrationen, minnet, sömnen, kreativiteten och stresståligheten – till och med din personlighet och intelligens. Du tänker helt enkelt snabbare och kan lägga i en extra ”mental växel”, till exempel för att kunna koncentrera dig när det är stökigt omkring dig!
Totalt sett ökad prestationsförmåga hos individen som en bas  för en årlig stark tillväxt

Individens privata rum

En individs psykiska förmåga är resultatet av dess totala psykosociala miljö som är en kombination av arbete, familjeliv, samhällsklimat och social tillhörighet

Helhetsperspektiv

Psykoterapi samtalens kraft

hjärna två webb
Skapa medvetenhet, tillträde till individens privata rum. Stärka den kognitiva förmågan. Läs mer…

Fysiologi stärka kroppen

Stärka kroppen 640x336 svart vit
Använda kroppens fysiologiska egenskaper för att bygga upp motståndskraft och uthållighet. Läs mer…

Näringens prestationspåverkan

näringen som prestationförbättrare svart vit
Att förse kroppen med rätt energi för att motverka stress och emotionella svängningar

Helhetshälsa och energisystem

Energisystem
Använda kroppens signalsystem för balans i nervbanor och fungerande medfödda reflexer

Helhetsperspektiv

Att både förstå företagets ambition och individens arbetssituation så att anpassningar kan göras i behandlingen för att hjälpa individen att stärkas och nå sin fulla prestationsnivå

Balans

En illustration av korrelationen mellan företag och individ

Samspelet mellan företag och individ är aldrig på lika villkor

Företagets operationella modell syftar till att optimera och linjera företags samlade kraft i en riktning som tar bolaget snabbast möjligast framåt med hälsosam tillväxt.
Den operationella modellen tar av naturliga skäl enbart i beaktande psykosociala faktorer för en individ som kan öka företagets totala prestation. Det är ensidig relation där systemets uppgift är att utveckla och vrida upp prestationsmålen för medarbetaren i korrelation på förväntan av erfarenhet- och ersättningsnivå. Läs mer…
Att stärka och adressera en individs kapacitet innebär att först förstå den totala bilden av utmaningen, en utmaning som sträcker sig långt förbi företagets operationella modell och ansvarsområde med HR avdelningens förlängda arm och kapacitet.
Där problemet endast kan hanteras med tillförandet av professionell kraft som får tillgång till individens egna rum bestående av hens totala psykosociala miljö som är en kombination av arbete, familjeliv, samhällsklimat och social tillhörighet. Ett gränslöst arbete behöver supporteras av ett gränslöst psykosocialt perspektiv. Läs mer…

Kontakta oss

Scroll to top