Basic och Plus

"Vår mission med ett samarbete är att det skall leda till bestående produktivitetsresultat för både individ och företag. Att vara en långsiktig affärspartner som både kan behandla och utveckla individens psykiska prestationsförmåga och hantera hela samordning mellan individ, ledare och myndighet". Andrea Pohl VD

Två ambitionsnivåer

I både Basic och Plus behandlar vi psykisk ohälsa samt samordnar och administrerar sjukfrånvaroprocessen för ert företag. Tjänsten uppfyller lagkraven om nya föreskrifter för organisatoriskt och socialt arbetsmiljöansvar från regeringen

Uppfyller lagkrav

I tjänsten Basic behandlar vi psykisk ohälsa samt samordnar och administrerar sjukfrånvaroprocessen för ert företag och individ. Ni tilldelas en dedikerad leveransansvarig
Typiska behov:
Ett antal individer i organisationen som påvisar tydlig psykisk ohälsa och behöver professionell behandling
Vanligt förekommande tillstånd och diagnoser av psykisk ohälsa som behandlas är; stress- och utmattningssymptom, panikångest, sömnstörningar, depression och social ångest 
Tjänsten innefattar:
Kognitiv behandlingsterapi (KBT), sjukskrivning, support vid akutfall, dokumentering, administrering och utbildning av ledare och chefer
Tjänstens fokus:
På att behandla individen med ett tydligt specifikt behov. Vartefter relationen mellan bolagen utvecklas kommer proaktiva förslag och insatser kunna identifieras för att stärka individers kognitiva funktioner kopplat till företagets resurser och organisation
Inkluderat:
On-call support kontorstid måndag till fredag
Manangerat partnerskap inklusive systemstöd för hantering av ärenden
I tjänsten Plus behandlar vi psykisk ohälsa, samordnar och administrerar sjukfrånvaroprocessen för ert företag och individ. Tjänsten stärker medarbetaren och organisationen proaktivt till en förbättrad mental prestationsförmåga och en hållbar hälsa
Typiska behov:
Bolaget har kontinuerligt ett antal medarbetare som är icke fungerande i rådande arbetsmiljö – en påtaglig sjuknärvaro finns med tydliga stressymptom – vanligt förekommande hos högpresterande medarbetare och chefer där behovet även innefattar att proaktivt stärka deras förmåga mot stress och ångest
Tjänsten innefattar:
Tjänsten innefattar behandling genom kognitiv terapi inklusive fysiologi och näringslära för att långsiktigt stärka hjärnans motståndskraft mot utmattningssymptom, sjukskrivning, support vid akutfall, dokumentering, administrering, utveckling och utbildning av ledare och chefer
Tjänstens fokus:
Förutom att behandla individen arbetar vi i strategiskt partnerskap med hållbar hälsa där specifika insatser görs för att kontinuerligt utbilda och utveckla medarbetarnas mentala kapacitet. Även omställningsprogram.
Inkluderat:
On-call support kontorstid måndag till fredag
Manangerat partnerskap inklusive systemstöd för hantering av ärenden
Tilldelas En huvudkontaktperson med expertkompetens inom företagsprocesser och personalfrågor som är leverans- och kundansvarig enligt nedan illustrerade modell för behandling och samordning

Långsiktighet

Som en del av abonnemangsupplägget genomförs kontinuerligt fördjupade teman kvartalsvis som berör det psykiska, fysiska, energisystemets funktion och kognitiva förmågan kopplat till organisation

Medvetenhet

Prestation knopp och kropp

Träna för din hjärna – den moderna hjärnforskningen visar att motion och träning får fullständigt ofattbara effekter på hjärnan, det organ som påverkas allra mest av att vi rör på oss
Fokusområden
Psykisk ohälsa vad beror det på?
Vilka symtom kan man få och vad händer i kroppen rent fysiologiskt men även mentalt. Vikten av kost och näring som påverkar stress-hormonsystem. Den totala livssituationen och förmågan att hantera/prioritera med konkreta tips och övningar som kan användas i vardagen för att hantera stress

Helhetshälsa och energisystem

Kroppens helhetsperspektiv – ”Hälsotriangeln” kroppen – näring – emotionellt. Hur hänger vi ihop och hur påverkas vår prestation av vår emotionella hälsa och vår fysiska kapacitet
Fokusområden
Kan vår kroppshållning påverka oss emotionellt? Hur påverkas muskler och leder av den näring vi äter, och vi lär oss hur allt agerar och interagerar med varandra utifrån ett helhetsperspektiv. En förståelse för hur man kan se på kroppen i ett helhetsperspektiv med dess totala energisystem

Samtalens kraft till framgång

I boxen och hjärnspöken – viljan att passa in och uppfylla rådande normer, att underhålla istället för att våga leda och ta ansvar. Begränsningar i individens förmåga att våga genomföra sitter inte i väggarna hos företaget utan i individens invanda nervimpulser
Fokusområden
Genom samtalens och psykologins kraft kan vi få de verktyg och förhållningssätt som krävs för att hitta tillbaka till vår livsbalans och vår prestationsförmåga. Hur vi tänker kring det som sker, de känslor sammanhang ger upphov till och våra beteenden påverkar vår hälsa. Hur påverkar företagets kultur och organisation din mentala förmåga, tänker du rätt kring din karriär?

Näring som prestationshöjare

Näring och prestation – hur kost och näring påverkar oss emotionellt, fysiskt och vår inre fysiologi. Det vill säga hur muskler, leder och nervsystem påverkas av olika näringsämnen
Fokusområden
Vilket energisystem är det som driver kroppen.  Använder vi kolhydrater eller fett som motor och energikälla i arbete och träning och till vardags? Använder vi för mycket stresshormoner när vi kanske egentligen inte behöver och hur kan näringen vara katalysatorn för att bidra till lägre inflammationer och emotionell styrka

Externa arbetsmiljö

Leveransen sker i en väldigt attraktiv och avslappnad miljö för skapa den bästa känslan för individen. Med centralt läge och tillgång till extern arbetsplats får individen lugn och ro genomföradet av sina arbetsuppgifter samtidigt som tillgång ges till sessioner

Tillgång till tilläggstjänster

Affärsrelation

Styrelserum Tändstickspalatset update
Mötesplats för uppföljning av affärsrelationen

Privat behandlingsrum

Behandlingrum update
En tyst och berikande plats för ett lugnt samtal

Huvudföreläsningar

Konflokal Tändkstickspalatset update
Huvudföreläsningar i en komfortabel miljö

Extern arbetsplats

Extern arbplats update
Tillgång till extern arbetsplats

Tilläggstjänster till abonnemangstjänsterna

Utökad temporär stöttning och konkreta förslag till chefer vid hanterande av individer som kommer tillbaka efter sjukskrivning, är på väg att bli utbrända, individer med psykiatriska diagnoser, eller individer vid tillfälliga eller långvariga kriser
Extra platser till Executive Associates externa center (arbetsplats) som ger utrymme för fokuserad tid och stimulerande tankar för den anställde. Väldigt uppskattat för individer på väg tillbaka från utbrändhet, personer med ADHD eller kriser
Specifika extra upplägg för ert företag med föreläsning, utbildning, projektgenomförande för utveckling av en grupps kompetens och med syfte att stärka gruppens insikter och  prestationsförmåga inom fysiologi, psykologi och energisystem

Kontakta oss

Scroll to top