Företagshälsovård

"Att hantera psykisk hälsa kräver en modern affärspartner som kan balansera både organisations krav på resultat och enskilda individers psykiska förmåga. Med rätt och anpassad förväntan på individens prestation ges mycket goda resultat för långsiktigt stärkt psykisk hälsa och företagets resultat." Andrea Pohl VD

Företagshälsovård

Vi behandlar psykisk ohälsa samt samordnar och administrerar sjukfrånvaroprocessen för ert företag. Tjänsten uppfyller lagkraven om nya föreskrifter för organisatoriskt och socialt arbetsmiljöansvar från regeringen

Uppfyller lagkrav

Behandlar psykisk ohälsa

Medicinsk diagnostik via läkarexpertis för både fysiska och psykiska symptom
Kognitiv beteendeterapi vars uppgift är att förändra tankar och beteenden
Stärker individen före- och efter sjukskrivning för att öka motståndskraften mot stress och återfall
Använder fysiologi och näring för att stärka kroppens funktioner och öka toleransen mot stress och emotionella svängningar

Samordnar och administrerar

Support vid akutfall, sjukskrivning och dokumentering
Hantera samordning mellan individ, ledare och annan aktör som exempelvis Försäkringskassan
Proaktiv och reaktiv stöttning för både individ och chef i återförandet till full produktivitetskapacitet
Hantera omställningsprogram för personer i att hitta annan mer passande organisation

Utvecklar och utbildar

Både utveckla företaget och stärka individens psykiska prestationsförmåga
Driva innovation och öka medveten inom relevanta psykisk och fysiologiska områden
Medvetandegöra företagets stressorer relaterat till individens rådande arbetssituation

Erbjudande

Vi behandlar psykisk ohälsa samt samordnar och administrerar sjukfrånvaroprocessen för ert företag. Tjänsten uppfyller lagkraven om nya föreskrifter för organisatoriskt och socialt arbetsmiljöansvar från regeringen

Basic och Plus

Tjänsten innefattar kognitiv behandlingsterapi, sjukskrivning, support vid akutfall, dokumentering, administrering, utveckling och utbildning av ledare och chefer. I plus tjänsten inkluderas även fysiologi, näringslära och hållbar hälsa för att långsiktigt stärka hjärnans motståndskraft mot utmattningssymptom
Ett erbjudande uppdelat i två ambitionsnivåer baserat på ert behov
Ert företag tilldelas En huvudkontaktperson med expertkompetens inom företagsprocesser och personalfrågor som är leverans- och kundansvarig enligt nedan illustrerade modell för behandling och samordning.
En samarbetsmodell
Erbjuden tjänst vilar på ett fundament baserat på fem huvudpunkter
En leverantör med en samlad holistisk expertkompetens och förmåga att adressera psykisk ohälsa utifrån både ett företags organisation och mål och en individs kognition och prestationsförmåga
En sammanhållen leverans som både behandlar individ och hanterar samordningsprocessen. Genom en leveransansvarig som ansvarar för att utveckla relationen och tjänsten utefter ert behov
Att träna hjärnan genom att både behandla och stärka individens motståndskraft mot utmattningssymptom genom ett helhetsperspektiv med terapi och erbjuda tjänster inom fysiologi och näring som har bevisad stark effekt på hjärnans utveckling och motståndskraft
Långsiktighet och involvering genom en samarbets- och leveransmodell som bygger på hållbar kontinuerlig förbättring i en tjänst som hanterar skalbarhet
Att tillgängliggöra innovationer och ge inspirationsföreläsningar från världens forskning eller relevanta erfarenheter. Att använda innovation till att angripa ett växande arbetsmiljöproblem med att bryta gamla konventioner och som ger en direkt påverkan på individers möjlighet till förbättrad prestation

Behandla och avlasta

En leveransprocess för att hantera hela ärendekedjan med att både behandla och skapa förbättrad psykisk hälsa för era anställda och att avlasta medarbetare administrativt

Skapar hållbar hälsa och prestation

Hantering av ärende

Kontakta oss
Registrering av ärende via webb, telefon eller mobil enhet
On-call support vid akutärenden

Utforma behandlingsmetod

Andrea Pohl Corporate webb
Personligt möte
Bedömning av behandlingsmetod
Eventuell sjukskrivning

Samordning och planering

Korrelation företag individ update 3 webb
Planering av rehabilitering
Samordning och koordinering av försäkringskassa, chefer och parter

Skapa rehabileringsplan

rehab 2
Framtagande av handlingsplan
Definiera mål med rehabiliteringen
Kommunicera och förankra planen hos företag och parter som exempelvis försäkringskassan

Behandla individ

Motion-hjälper-hjärnan-att-bli-mer-motståndskraftig-mot-stress
Behandling av individ
Utbilda chef/ledare
Eventuellt hantera omställningsprogram

Uppföljning och utbildning

Energisystem
Proaktiv och reaktiv stöttning före- och efter sjukskrivning
Återrapportering företaget
Utbildning medarbetare

Vi tränar din hjärna

Genom ett helhetsperspektiv bestående av samverkan mellan psykoterapi, fysioterapi, näringslära och kroppens energisystem förbättras individens prestation och hjärnans motståndskraft mot utmattningssymptom och depressioner

Skapar hållbar hälsa och prestation

Psykoterapi samtalens kraft

hjärna två webb
Skapa medvetenhet, tillträde till individens privata rum. Stärka den kognitiva förmågan

Fysiologi stärka kroppen

Stärka kroppen 640x336 svart vit
Använda kroppens fysiologiska egenskaper för att bygga upp motståndskraft och uthållighet

Näringens prestationspåverkan

näringen som prestationförbättrare svart vit
Att förse kroppen med rätt energi för att motverka stress och emotionella svängningar

Helhetshälsa och energisystem

Energisystem
Använda kroppens signalsystem för balans i nervbanor och fungerande medfödda reflexer
I tjänsten balanseras både organisationen krav på resultat och förändring med individers förmåga. Erbjuden tjänst hantera konsekvensen av den ständigt föränderliga arbetsmiljöpåverkan med organisatoriska förändringar, personal- och ledarskapsutmaningar och en accelererande psykisk ohälsa. Vi är en proaktiv affärspartner som inkluderar ett manangerat abonnemang och affärsrelation

Miljö

I leveransen utgår från väldigt attraktiv och avslappnad miljö för att skapa den bästa känslan för individen. Med centralt läge och tillgång till arbetsplats får individen lugn och ro och kan hantera sin arbetsdag samtidigt som planerade sessioner genomförs

Centralt attraktivt

Tilläggstjänster utöver vad som redan ingår abonnemangstjänsterna

Utökad temporär stöttning och konkreta förslag till chefer vid hanterande av individer som kommer tillbaka efter sjukskrivning, är på väg att bli utbrända, individer med psykiatriska diagnoser, eller individer vid tillfälliga eller långvariga kriser
Extra platser till Executive Associates externa center (arbetsplats) som ger utrymme för fokuserad tid och stimulerande tankar för den anställde. Väldigt uppskattat för individer på väg tillbaka från utbrändhet, personer med ADHD eller kriser
Specifika extra upplägg för ert företag med föreläsning, utbildning, projektgenomförande för utveckling av en grupps kompetens och med syfte att stärka gruppens insikter och  prestationsförmåga inom fysiologi, psykologi och energisystem

Tjänsten beaktar korrelationen och samspelet mellan den anställdes drivkraft och dess perception av er som bolag och arbetsgivare. För förbättrad psykosocial hälsa med ökad prestation och kapacitet berörs både psykiska som såväl fysiska aspekten hos individen.

Kontakta oss

Scroll to top