Abonnemang

"För bestående förändring krävs långsiktighet och en flexibel affärsmodell som kan hantera variationsbehovet över tid därav erbjuder vi en årlig abonnemangstjänst". Andrea Pohl VD

Abonnemang

Välj Basic, Plus eller Performance med upp till 40 sessioner per månad och för 20 individer på årsbasis inklusive manangerart partnerskap med tillgång till föreläsningar och extern lokal

En skräddarsydd tjänst

Basic är en tjänst anpassad för upp till 8 individer på årsbasis inklusive en dedikerad leveransansvarig
Typiska behov:
För bolaget som behöver behålla och utveckla nyckelindivider. Öka prestationsförmågan och investera i varumärket
Organisationen har ett tydligt specifikt behov där ni effektivast möjligt behöver göra en förändring med  åtgärder för att förbättra individers psykiska hälsa och prestationsförmåga
Exempelvis:
Behöver stärka identifierade anställda som antigen är på väg tillbaka från utbrändhet och/eller är högpresterande medarbetare och chefer med utmattningssymptom
Hantering av personer med beständiga eller tillfälliga funktionella nedsättningar (psykiska eller fysiska) som indirekt eller direkt påverkar prestationsförmågan
Inkluderat i abonnemanget:
18 sessioner per månad inklusive manangerart partnerskap
2 externa kontorsplatser och tillgång till föreläsningar
Plus är en tjänst anpassad för upp till 12 individer på årsbasis inklusive en dedikerad leveransansvarig.
Typiska behov:
Organisationen behöver en samarbetspartner för att hantera prestation och psykisk ohälsa. Behovet varierar över tiden och ni behöver en skalbar tjänst för att möta behovet när det uppstår.
Exempelvis:
För det större bolaget som kontinuerligt har ett antal medarbetare som är icke fungerande i rådande arbetsmiljö.
För bolaget som behöver hjälp med anställda som har högpresterande medarbetare, chefer med tydliga stressymptom och behöver stärka deras kapacitet och prestationsförmåga.
Hantering av prestationsförmåga och fysiska/psykiska status relaterat till organisationen, typiskt för bolag med återkommande organisationsförändringar
För bolaget där behov av en extern arbetsmiljö som avlastning är viktigt.
Inkluderat i abonnemanget:
26 sessioner per månad inklusive manangerart partnerskap
3 externa kontorsplatser och tillgång till föreläsningar
Performance är en tjänst anpassad för upp till 20 individer på årsbasis inklusive en dedikerad leveransansvarig
Typiska behov:
Organisationen behöver partner i att hantera kritiska psykosociala ärenden för avlastning till chefer och HR
Ca 20 % av medarbetarna i en organisation har beständiga eller tillfälliga funktionella nedsättningar (psykiska eller fysiska) som indirekt eller direkt påverkar prestationsförmågan
Exempelvis:
För det större bolaget med omorganisationer och transformeringar som ökar belastningen för HR eller närmaste chef med personalhanteringen och samtal.
För bolaget som behöver hjälp med anställda som har felaktig uppfattning om sin kognitiva förmåga och kapacitet och inte accepterar förändringsarbetet
Behöver utveckla ledare och nyckelpersoners med att stärka deras motståndskraft till stress och öka kapaciteten
Inkluderat i abonnemanget:
40 sessioner per månad inklusive manangerart partnerskap
5 externa kontorsplatser och tillgång till föreläsningar

Långsiktighet

Som en del av abonnemangsupplägget genomförs kontinuerligt fördjupade teman kvartalsvis som berör det psykiska, fysiska, energisystemets funktion och kognitiva förmågan kopplat till organisation

Medvetenhet

Prestation knopp och kropp

Träna för din hjärna – den moderna hjärnforskningen visar att motion och träning får fullständigt ofattbara effekter på hjärnan, det organ som påverkas allra mest av att vi rör på oss
Fokusområden
Psykisk ohälsa vad beror det på?
Vilka symtom kan man få och vad händer i kroppen rent fysiologiskt men även mentalt. Vikten av kost och näring som påverkar stress-hormonsystem. Den totala livssituationen och förmågan att hantera/prioritera med konkreta tips och övningar som kan användas i vardagen för att hantera stress

Helhetshälsa och energisystem

Kroppens helhetsperspektiv – ”Hälsotriangeln” kroppen – näring – emotionellt. Hur hänger vi ihop och hur påverkas vår prestation av vår emotionella hälsa och vår fysiska kapacitet
Fokusområden
Kan vår kroppshållning påverka oss emotionellt? Hur påverkas muskler och leder av den näring vi äter, och vi lär oss hur allt agerar och interagerar med varandra utifrån ett helhetsperspektiv. En förståelse för hur man kan se på kroppen i ett helhetsperspektiv med dess totala energisystem

Samtalens kraft till framgång

I boxen och hjärnspöken – viljan att passa in och uppfylla rådande normer, att underhålla istället för att våga leda och ta ansvar. Begränsningar i individens förmåga att våga genomföra sitter inte i väggarna hos företaget utan i individens invanda nervimpulser
Fokusområden
Genom samtalens och psykologins kraft kan vi få de verktyg och förhållningssätt som krävs för att hitta tillbaka till vår livsbalans och vår prestationsförmåga. Hur vi tänker kring det som sker, de känslor sammanhang ger upphov till och våra beteenden påverkar vår hälsa. Hur påverkar företagets kultur och organisation din mentala förmåga, tänker du rätt kring din karriär?

Näring som prestationshöjare

Näring och prestation – hur kost och näring påverkar oss emotionellt, fysiskt och vår inre fysiologi. Det vill säga hur muskler, leder och nervsystem påverkas av olika näringsämnen
Fokusområden
Vilket energisystem är det som driver kroppen.  Använder vi kolhydrater eller fett som motor och energikälla i arbete och träning och till vardags? Använder vi för mycket stresshormoner när vi kanske egentligen inte behöver och hur kan näringen vara katalysatorn för att bidra till lägre inflammationer och emotionell styrka

Externa arbetsmiljö

Leveransen sker i en väldigt attraktiv och avslappnad miljö för skapa den bästa känslan för individen. Med centralt läge och tillgång till extern arbetsplats får individen lugn och ro genomföradet av sina arbetsuppgifter samtidigt som tillgång ges till sessioner

Tillgång till tilläggstjänster

Affärsrelation

Styrelserum Tändstickspalatset update
Mötesplats för uppföljning av affärsrelationen

Privat behandlingsrum

Behandlingrum update
En tyst och berikande plats för ett lugnt samtal

Huvudföreläsningar

Konflokal Tändkstickspalatset update
Huvudföreläsningar i en komfortabel miljö

Extern arbetsplats

Extern arbplats update
Tillgång till extern arbetsplats

Tilläggstjänster till abonnemangstjänsterna

Utökad temporär stöttning och konkreta förslag till chefer vid hanterande av individer som kommer tillbaka efter sjukskrivning, är på väg att bli utbrända, individer med psykiatriska diagnoser, eller individer vid tillfälliga eller långvariga kriser
Extra platser till Executive Associates externa center (arbetsplats) som ger utrymme för fokuserad tid och stimulerande tankar för den anställde. Väldigt uppskattat för individer på väg tillbaka från utbrändhet, personer med ADHD eller kriser
Specifika extra upplägg för ert företag med föreläsning, utbildning, projektgenomförande för utveckling av en grupps kompetens och med syfte att stärka gruppens insikter och  prestationsförmåga inom fysiologi, psykologi och energisystem

Kontakta oss

Scroll to top